תנאי שימוש

כללי
1. האתר והמערכת נבנו ע"י pirsume.com והינם בבעלותו הבלעדית.
2. השימוש באתר ו/או במערכת הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן וכפי שיקבעו מעת לעת על ידי pirsume.com. מטרת תנאי השימוש הינה לוודא שימוש הולם בשירותים אותם מציע האתר ללקוחותיו וכן שימוש נאות במערכת האינטרנט בכלל.
3. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש שכן השימוש באתר ו/או במערכת מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים.
4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

אחריות לתכנים המפורסמים באתר:
pirsume.com אינו נושא באחריות לתכנים המפורסמים באתר על ידי לקוחותיו ולכל תוצאה המתרחשת בעקבות השימוש בהם. האחריות הבלעדית מוטלת על הלקוח שהעלה תכנים אלו לרבות שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או דרך העברתו. חוקיות התכנים, אימות הנתונים, מהימנותם ודיוקם.

אין לפרסם באמצעות האתר תכנים ו/או קישורים המפרים את החוק ו/או תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים (מלבד כאשר זכויות היוצרים שייכים ללקוח ו/או נתונה לו הסכמתם של הבעלים לשימוש בהם), ו/או תכנים של צדדים שלישיים ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או פוגעים בציבור, או מידע בטחוני או אחר אשר מטבעו רגיש.
בנוסף אין לפרסם תכנים שיש בהם שידור של "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים שלא לבקשת הנמנעים.

אין לפרסם תכנים ו/או קבצים ו/או יישומים נגיף-מחשב לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב. ככלל אין לפרסם כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

pirsume.com אינו נושא באחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שיתרחש כתוצאה מהשימוש ו/או הסתמכות על השירותים, המידע והתכנים המופיעים באתר והשפעתם על המחשבים המשתמשים באתר.

pirsume.com שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם ואף למחוק בכל רגע נתון תכנים המנוגדים לתנאי השימוש שנקבעו ו/או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי אחר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות pirsume.com ו/או צד שלישי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של pirsume.com בכתב ומראש.
לשם הבהרה חל איסור על שימוש בחומרים אלו לשם פירסום, דפוס (פליירים, כרטיסי ביקור) וכדומה.
באתר עשויים להימצא תכנים נוספים המתפרסמים על ידי צד שלישי וזכויות היוצרים בתכנים אלו שייכים להם ו/או לpirsume.com. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
pirsume.com מספק ללקוחותיו כחלק משירות עיצוב ובניית האתר תמונות שונות. התמונות שייכות לpirsume.com ו/או לצד שלישי והלקוח אינו רשאי לעשות בהן כל שימוש מחוץ לגבולות האתר אותו מספק pirsume.com.
שימוש בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את pirsume.com או את ספקי התוכן לפי עניין, בנקיטת אמצעים משפטיים כנגדו וכן חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר, והעברת פרטיו לצד שלישי על פי כל דין וכד'.
במקרה של תביעה שהוגשה כנגד pirsume.com בעקבות שימוש בלתי חוקי של הלקוח או מי ממשתמשיו בזכויות יוצרים של צד שלישי, ישא הלקוח באחריות המלאה בגין השיפוי הן כלפי הצד השלישי הנפגע והן כלפי pirsume.com.
לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת ו/או מחוץ לה למעט זה של pirsume.com.

הגבלת אחריות
pirsume.com מעניקה מגוון רחב של השירותים והכלים המוצעים ללקוח הינם כמו שהם (as is) ללא התאמה אישית ללקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה לגבי השירותים לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים האישיים. pirsume.com יעשה ככל שביכולתו לפתח ולשדרג את האתר בהתאם לבקשת הלקוח אך הוא אינו מתחייב לכך.

pirsume.com רשאי לשנות את הרכב, כמות ו/או אופי השירותים הכלולים בכל שירות, להפסיק את הפעלתם ו/או חלק מהם לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, לשנות את מבנה האתר ועיצובו בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש ואין באפשרות הלקוח לטעון כנגד השינויים האמורים.

תשלום הלקוח הינו בגין שירותי האתר ו/או המערכת ואינו מקנה כל בעלות על המערכת, קוד המקור, העיצוב, התמונות והאתר. בעלות המערכת, קוד המקור והאתר הינם של pirsume.com בלבד.

pirsume.com אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר ובשרת יינתן כסדרו וללא הפרעות והפסקות, יהיה חסין מפני גישה בלתי חוקית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים , תקלות, נזקים, כשלים במערכות תקשורת, תוכנה וחומרה אצל הלקוח או אצל מי מספקיו. מובן שpirsume.com יעשה ככל יכולתו על מנת שהשרות ינתן ללא הפרעות.

שרותים ומוצרים
pirsume.com מציע שרותים ומוצרים הקבועים על ידו מראש, אך באפשרותו לשנותם, לשדרג או להוסיף שרותים ו/או מוצרים ללא הודעה מראש ללקוח. כאמור, השרותים או המוצרים יינתנו ללקוח רק לאחר התשלום ואישור התשלום עבור כלל המוצר או השרות אותו ביקש או בחר. האתר איננו מתחייב לאשר פרסום אשר אינו רלוונטי לאתר או מכל טעם אחר ואינו נדרש לספק סיבה לפונה לפשם פרסום מדוע נדחתה בקשתו לפרסום.

פרסום כרטיסי עסק, באנרים ו/או מודעות

האתר מציע אפשרות לפרסם כרטיסי עסק של המפרסם חינם. כאמור, רק שיקול הדעת של בעלי האתר pirsume.com יאפשר אישור או דחייה של הבקשה לפרסום.
לאחר סקירת כרטיס העסק בידי הנהלת האתר יאושר ויוצג הכרטיס באתר או ידחה בידי הנהלת האתר ולא יוצג באתר.
האחריות לכל תכני כרטיס עסק המופעים בכרטיס העסק היא של הלקוח בלבד. האתר ובעליו אינם אחראים לתוכן כרטיס העסק, לנכונות פרטיו או לפגיעה בלקוח או בצד שלישי.

ניתן לשדרג את כרטיס העסק בתשלום לפתיחת אפשרויות נוספות.
באתר ניתן לפרסם באנרים מוגדרים בגודל מראש. הרשות אישור או דחיית הבקשה לפרסום באנר היא של בעלי האתר pirsume.com בלבד.ניתן לפרסם את הבאנר לתקופות מוגדרות מראש ולרק לאחר התשלום המלא ואישור התשלום, יאושר הבאנר ויוצג באתר. פרסום באנרים הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

פרסום מודעות טקסט בעמוד הבית יאפשר ללקוח להציג מידע נרחב על מוצר ממוצריו. גם כאן, האחרויות לפרסום ותוכן הפרסום היא של הלקוח בלבד. בעלי האתר pirsume.com רשאים לאשר, לדחות ו/או לבטל את השירות לפני ואחרי הפרסום, במידה שיימצא פוגעני או לא רלוונטי לאתר.

באנרים ומודעות טקסט לא יהיו ניתנים לשינוי לאחר העלאתם לאתר וכל שינוי יגרור תוספת תשלום בגין עבודה נוספת. בעלי האתר pirsume.com רשאים לדחות או לאשר את הבקשה לשינוי על פי שיקול דעתם ורק הם.

כרטיסי עסק ניתן לשנות מתוך מערכת ניהול כרטיס עסק אישית שפתח הלקוח.

לגבי כל אחד ממוצרי האתר pirsume.com או השרותים הניתנים, לא יוחזר התשלום לאחר ביצוע העסקה, אלא על פי שיקול הדעת של בעלי האתר pirsume.com.

קבלת עדכונים ו/או ניוזלטר ו/או תכתובות בדואר אלקטרוני ו/או מסרון

במידה שהלקוח בעת ההרשמה אישר את קבלת דברי דואר אלקטרוני, האתר רשאי לשלוח לו עדכונים, ניוזלטר או כל תכתובת אחרת רלוונטית לאתר pirsume.com. הלקוח לא יבוא בטענות לאתר. באפשרותו לבקש לבטל קבלת דברי הדואר האלקטרוני.

החזר תשלומים וזיכוי
במידה שהלקוח ירצה לבטל את השירות לאחר התשלום ואישורו, רק בעלי האתר על פי שיקול דעתם, יחליטו אם לבטל את השירות ולהחזיר את התשלומים הנותרים ולזכות את הלקוח עבור יתרת התשלום. כל תשלום ששולם עבור שרות שכבר ניתן לא יוחזר ככלל.

גיבויים ואבטחה
pirsume.com אינו נושא באחריות לכל אובדן מידע ו/או תוכן המאוחסנים בשרתיו וקשור באתר לרבות אובדן בשל תקלה, חדירה בלתי מורשית ומחיקה יזומה ו/או לא יזומה של בעל האתר.
על הלקוח להקפיד לשנות את הרשאות הגישה והניהול בתדירות גבוהה.
האחריות לגיבוי תכני האתרים מוטלת באופן בלעדי על הלקוח. הלקוח אינו רשאי לבוא בכל טענה כלפי pirsume.com בגין אובדן חומר, מידע או כל דבר תוכן אחר מאתרו.
pirsume.com מבצע מעת לעת גיבויים לאתרים ולתכנים אולם אין הדבר באחריותו ואין הוא מתחייב להשלמת התכנים.
ללקוח קיימת החלופה להתקשר עם pirsume.com לשם קבלת שירותי גיבוי בסכום ולתקופה שיקבעו על ידי שני הצדדים מראש.

קישורים
pirsume.com רשאי להוסיף בתחתית האתר של הלקוח קישור ו/או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר על ידו, והוא רשאי לשנות את עיצובו וכתובת ההפניה מעת לעת.

תמיכה טכנית
pirsume.com מחויב לספק תמיכה טכנית בשעות הפעילות המפורסמות באתר ולחזור לפניה בתוך 24 שעות מעת קבלתה בשעות הפעילות.
התמיכה הטכנית תינתן טלפונית ו/או דרך דואר אלקטרוני. ניתן לקבל תמיכה טכנית באמצעות פגישה אישית עם נציגי pirsume.com בתוספת תשלום ובתיאום מראש במשרדי pirsume.com.

מדיניות תשלום
pirsume.com תאפשר ללקוחותיה להשתמש בשירותי האתר ו/או המערכת רק לאחר השלמת התשלום במלואו ולא במועד הזמנת השירות.
כאשר התשלום מבוצע באמצעות המחאה/העברה בנקאית מועד השלמת התשלום יהא אחר פירעונה המלא ואישור הבנק.
כאשר התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בכל מקרה בו מספר כרטיס האשראי ו/או תוקפו של כרטיס האשראי יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, pirsume.com אינו יחל באספקת השירות שהוזמן. במקרה של דחיית ביצוע סליקה תוך מתן השירותים, רשאי הוא להשעות באופן מיידי את השירותים הניתנים, עד לבירור נושא התשלום במלואו וחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחויב להודיע לpirsume.com במיידי על כל שינוי החל בפרטי כרטיס האשראי.
ללקוחות מישראל התשלום יבוצע במטבע ישראלי – שקל חדש.
pirsume.com תנפיק ללקוחותיה חשבוניות מס בהתאם לפרטי הלקוח שניתנו בעת ביצוע ההזמנה מספר ימים לאחר ביצוע החיוב. אופן מסירת החשבונית תהיה בדואר ישראל.
לקוח המזמין שירות אותו מספק האתר ו/או המערכת, מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה לה התחייב. במקרה של הפסקת השירות מצד הלקוח קודם לסיום תקופת ההתקשרות, לא יתבצע החזר כספי (לרבות יחסי) בגין השירותים גם אם משולמים הם בתשלום ארוך טווח מראש.

הקפאת מתן השירות
במידה והלקוח מעוניין בהקפאת מתן השירות הניתן על ידי pirsume.com, תקופת ההתחייבויות לא תיעצר והיא תמשיך להיספר בזמן ההקפאה והלקוח יהיה מחויב בתשלום בגינה.

שינויים באתר ותנאי שימוש
pirsume.com שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי באתר ו/או במערכת, במבנם, עיצובם והשירותים המוצעים במסגרתם בלא כל הודעה מראש. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בגין ביצוע השינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו תוך ביצוע שינויים אלו.
בנוסף רשאי pirsume.com לבצע שינויים מעת לעת בתנאי השימוש מבלי למסור על כך הודעה מראש. תחולתם של שינויים אלו יהיו בעת פירסומם באתר.

כל שימוש שנעשה או יעשה באתר pirsume.com או באחד משרותיו או מוצריו מאשר באופן אוטומטי כי הלקוח קרא תנאי שימוש אלה ומאשר אותם.

שונות
הלקוח מתחייב למלא אחר תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכללותו וכל סעיף בנפרד. אי מילוי כל אחד מהסעיפים הנ"ל ביחד או לחוד מהווים הפרה בוטה של ההסכם בין pirsume.com לבין הלקוח ויגררו להשבתה מיידית של מתן השירותים המסופקים ע"י pirsume.com.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל אביב בישראל. בית-המשפט המוסמך במחוז מרכז בישראל.
כל השתהות של pirsume.com בקיום זכות המגיע לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.
Print